woensdag 6 juli 2011

Bewoners Leugenboombos ademen opgelucht - Het Nieuwsblad

KOEKELARE - De bewoners van het verblijfsrecreatiegebied Leugenboombos, hebben sinds donderdag 30 juni 2011 rechtszekerheid wat betreft het er permanent verblijven en wonen in weekendverblijven. Vlaams minister Philippe Muyters bevoegd voor ruimtelijke ordening, heeft daartoe het "Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Leugenboombos Koekelare", ondertekend.

Het dossier Leugenboombos is een dossier die al jaren aansleept (2003-2004) en menig eigenaar -en permanente bewoner van het weekendhuisje al tal van kopzorgen heeft bezorgd. Geen rechtszekerheid hebben op het vlak van wonen is het ergste wat je als bewoner kan overkomen.

Absurd in Absurdistan

'De zone Leugenboombos is eigenlijk een zone voor weekendrecreatie. Dat wil zeggen dat men er kleinere woningen kon bouwen, maar enkel konden gebruikt worden als pure recreatie. Wat inhield dat je er niet permanent mocht wonen! Wat is er nu gebeurd? In de loop der jaren zijn er tal van mensen daar permanent gaan wonen. Dat wordt ook toegelaten door de dienst stedenbouw en de hogere overheid', verduidelijkt burgemeester Patrick Lansens (SP.A) het dossier.

'En dus nu sinds een aantal jaren zoals je weet, zijn ze daar veel strenger op geworden, spreken ze van zonevreemdheid wat inhield dat de bewoners daar eigenlijk zonevreemd  verbleven, met als gevolg dat de overheid stelde dat je er niet permanent kon verblijven.'

'Die toestand was op termijn niet houdbaar en hebben als gemeente maatregelen genomen. We hebben eerst geprobeerd om een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) op te maken om van die zone permanente bewoning mogelijk te maken, de provincie riep de gemeente een halt toe want dat was niet onze bevoegdheid maar die van de provinciale overheid', vervolgt de Koekelaarse burgervader.

'De provincie heeft dat laken naar zich toegetrokken en deze week heeft de bevoegde minister het "Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Leugenboombos" definitief goedgekeurd. En met dat provinciaal uitvoeringsplan krijgen de mensen er nu rechtszekerheid van wonen. Het PRUP maakt permanente bewoning mogelijk.'

Boskarakter moet bewaard blijven

'Het gaat om negentien woningen waarvan de helft permanent bewoond zijn. Dus die andere woningen zijn niet zonevreemd, wat eigenlijk een beetje absurd is in Absurdistan. Wie zijn domicilieadres bijvoorbeeld aan de kust had en een woning in Leugenboombos als tweede verblijfplaats er op na hield, was perfect legaal in orde. Wanneer iemand daar zich permanent liet inschrijven, vertoefde in illegaliteit! Met de door de minister genomen beslissing en ondertekening, kan iedereen daar nu permanent wonen en heeft dus rechtszekerheid.'

'De minister heeft ook beslist dat de percelen - en het zijn er tien - die nu nog niet bebouwd zijn, om iedereen als gevolg van het gelijkheidsbeginsel, toelating verleend om alsnog maximum één woning per perceel te bouwen. Dus er kunnen maximum nog tien woningen bijkomen, want het boskarakter van het hele gebied moet bewaard blijven.'

'Het is een bos, het boskarakter primeert, er staan negentien woningen waar je permanent mag verblijven. Degenen die destijds niet stout geweest zijn en die daar een kavel liggen hebben voor een caravan of chalet, zouden mogelijks in de kou blijven staan, maar die krijgen nu ook het recht om één woning te bouwen, weliswaar met die restrictie: de woning mag maximaal 700m³ groot zijn. Dit integenstelling tot in een landbouwzone waar de norm 1000m³ is. Dat is slechts 70 procent, om het boskarakter wel degelijk te bewaren', benadrukt burgemeester Lansens tot slot.

Grote opluchting

Oppositieraadslid Henk Dejonghe van Open VLD voegt er nog aan toe dat het dossier eigenlijk een serieuze aanzet en boost heeft gekregen onder het toenmalig beleid van Open Vld Minister Dirk Van Mechelen, die hiervoor destijds op uitdrukkelijke vraag van de lokale Open Vld-afdeling Koekelare het startschot heeft gegeven.

'In de Vlaamse regeerperiode 2005-2009 werd op zijn voorstel, na onze tussenkomst vanuit de lokale Open Vld-afdeling de cluster in het verblijfsrecreatiegebied Leugenboombos op Vlaams niveau gunstig geëvalueerd. Dit was aanvankelijk niet het geval. Hij gaf hiermede de toelating aan de provincie West-Vlaanderen om eerst een beleidskader op te maken voor de weekendverblijfclusters waar in de toekomst permanent zou mogen gewoond worden. Waarna via de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan een planologische oplossing mogelijk werd, teneinde de bewoners de nodige rechtszekerheid op het vlak van permanent wonen in een recreatiegebied te geven en het permanent wonen daar mogelijk te maken', aldus lokaal Open VLD-voorzitter Henk Dejonghe.

 Wie ook de pluim op zijn hoed wil en mag steken, laten we in het midden, maar in elk geval zijn de bewoners opgelucht en de politici zeer zeer dankbaar voor de genomen beslissing. Het is een godsgeschenk! Te meer als je weet dat de waarde van de woningen en de onbebouwde percelen, op slag vertienvoudigt. 'Dergelijke woning of kavel zal nu toch gauw oplopen tot 300 à 400.000 euro', geeft burgemeester Lansens nog mee.

Een van de tientallen bewoners is het echtpaar Jean-Marie Verhaeghe - Hilde Debruyne, uit de Lange Maxdreef 10.

'Wij hebben in 2005 - toen onze kinderen Kristof en Olivier de deur uitwaren - de woning die we al fietsend ontdekt hebben, gekocht van een ouder echtpaar, die fysiek niet meer in staat waren om de woning en de bijhorende grond te onderhouden. Op dat moment wisten wij heel goed wat boven ons hoofd hing en dat de woning in een recreatiezone - zonevreemd - gelegen was. We wisten dus vooraf waar we aan toe waren', bekend Jean-Marie eerlijk.

'wij hebben eerst enkele jaren in Ichtegem gewoond en vertoefden toen in de legaliteit gezien dit ons tweede verblijf was. Later hebben we er ons domicilieadres geplaatst en  heeft de gemeente ons gewezen op de gevaren, en altijd openkaart gespeeld. Ze benadrukten zelfs dat we van een legale toestand naar een illegale overstapten. Chapeau voor de lokale bestuursmensen.'

Uitdoofoperatie

'Ik ben er altijd van uitgegaan dat de soep nooit zo heet zou gedronken worden als ze wordt geschonken. Ik was de mening toegedaan dat de overheid de situatie zou laten uitdoven.  Dat het na ons zou gedaan zijn. Immers schone liedjes duren nooit lang!'

'Gelukkig vallen we binnen door de minister vastgestelde toegelaten grenzen. Onze woning heeft een oppervlakte van een 80m² waardoor we zeker de 700m³- grens niet overschrijden en zelfs nog ietsje mogen uitbreiden. Bovendien beschikken wij over een bouwvergunning om er de woning te bouwen, wat toch een heel verschil uitmaakt. Van eventuele afbraak kon zeker geen sprake zijn! In het slechtste geval kon het opnieuw maar verplicht tot een vakantiewoning herleidt worden.'

'Maar met de beslissing die de overheid nu heeft genomen, valt er uiteraard een zwaar pak van ons hart. Ik denk trouwens dat dit de enige juiste beslissing is die de minister heeft genomen', zegt Jean-Marie Verhaeghe overtuigend.

'De genomen beslissing is de enige correcte, temeer daar er slechts één woning per perceel mag gebouwd worden, zodat het bos, de rust en de natuur intact zullen blijven. Als recreatiezone was het mogelijk om tal van chalets en/of caravans te plaatsen wat het bos op lange termijn zeker niet ten goede zou komen. Nu moet de overheid er enkel op toezien dat er niet al teveel kapvergunningen worden afgeleverd, zodat het bos in zijn huidige staat kan behouden blijven', aldus nog de bankdirecteur van de Recordbank in Koekelare en Ichtegem.

'Een van onze sterke punten is altijd geweest dat het bos moet blijven zoals het is. Ik denk ook dat iedereen zich kan vinden in een woning met 700m³ aan inhoud op een kavel die toch gemiddeld 3.000 m² aan oppervlakte heeft. Dat moet voor iedereen voldoende zijn. Dat is trouwens ook het grote verschil met Wingene en Zonnebeke, waar de kavels veel kleiner zijn en waarvoor de minister ook zijn handtekening heeft geplaatst onder het PRUP.'

'Ik ontken echter wel de forse waardevermeerdering die de burgemeester zich laat ontvallen. Ikzelf heb de woning destijds gekocht aan een prijs iets beneden zijn werkelijke waarde omdat er heel wat opknapwerk diende te gebeuren. Maar wie destijds alleen grond heeft gekocht en nog niet heeft gebouwd, zou nu er rechtszekerheid is, weleens 'wel' een gouden zaak kunnen doen. Bovendien ben ik ook blij dat we mogen uitbreiden tot de grens van 700m³ inhoud. In mijn geval betekend dit toch concreet dat ik ongeveer met 400m³ aan inhoud mag uitbreiden', benadrukt Verhaeghe.

Genieten van rust en natuur

‘Ik denk dat ik namens iedereen die zich aanvankelijk in deze hachelijke situatie bevond, mag stellen dat we echt opgelucht zijn. We zijn de politici dan ook echt dankbaar voor wat ze voor ons gedaan hebben. Nu we zelfs mogen uitbreiden ga ik daar zeker gebruik van maken en een keuken aanbouwen.’

‘Het is hier echt tof wonen, de rust kunnen opzoeken na een stresserende dag is gewoon fantastisch. Je snuift gezonde boslucht in en bovendien kun je hier echt genieten van de natuur. Je ziet en hoort hier van alles. De Groene Specht heeft hier zijn thuishaven gevonden, er lopen hier egeltjes rond en eekhoorntjes tieren hier weelderig. Allemaal beestjes die je anders nog maar zeer zelden en sporadisch nog eens ziet! Hier leven en wonen ze vredig samen met de bewoners’, besluit Jean-Marie Verhaeghe tevreden. 


View the original article here

Geen opmerkingen:

Een reactie posten